Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene lever- en verkoopsvoorwaarden van DITEK B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid / voorwaarden

1.1 Afspraken welke afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer zij schriftelijk door DITEK B.V. worden bevestigd.

1.2 Het aangaan van een transactie door wederpartij verondersteld kennisname van deze Voorwaarden én de Verkoopsvoorwaarden.
1.3 Eventuele afgesproken van deze Voorwaarden afwijkende afspraken geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 De aanbiedingen van DITEK B.V. zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 14 werkdagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand, wanneer deze schriftelijk door DITEK B.V. wordt bevestigd of DITEK B.V. door levering te kennen geeft, dat zij de opdracht heeft geaccepteerd.
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat DITEK B.V. verantwoordelijk kan worden gesteld voor detail afwijkingen van de reëel geleverde producten.
2.4 DITEK B.V. is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De door DITEK B.V. vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van leveranciers, respectievelijk wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten, welke in vreemde valuta worden betaald, exclusief BTW en exclusief eender welke andere heffing (Reprobel & Recupel) of belasting, kost boete of andere vergoeding.
3.2 Voor orders tot een bedrag van 150.00 EUR (excl. BTW) worden 7.00 EUR (excl. BTW) orderkosten aangerekend. Orders boven de 150.00 EUR (excl. BTW) worden FRANCO geleverd.
3.3 Er kunnen voorschotten worden overeengekomen. Indien de overeengekomen prijs tenminste 1000 EUR (excl. BTW) bedraagt, heeft DITEK B.V. ook zonder uitdrukkelijke afspraak tegenover de klant recht op een voorschot van 25% van de netto overeengekomen prijs (excl. BTW) zonder aftrek betaalbaar binnen 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Ingeval van een verplichting van de klant tot betaling
van een voorschot of vooruitbetaling zal DITEK B.V. de goederen welke vallen onder de overeenkomst niet verzenden, voordat zij het voorschot zal hebben ontvangen. Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het voorschot, heeft DITEK B.V. het recht de bestelling zonder ingebrekestelling te annuleren in welk geval DITEK B.V. van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht heeft op een schadevergoeding ten bedrage van 10 % op het factuurbedrag.
3.4 Ieder factuur is behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Er loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar tot op de dag der betaling. Bij niet betaling uiterlijk de dertigste dag wordt het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling en ten titel van verhogingsbeding op forfaitaire wijze verhoogd met 10% en met een minimum van 50 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1 De door DITEK B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd worden dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten of goederen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten of goederen gereed zijn voor verzending aan u voldoen.

Artikel 5. Deelleveringen

5.1 DITEK B.V. is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DITEK B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien hetgeen u verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico betreffende de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Aansprakelijkheid / protest

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u DITEK B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 2 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per mail of aangetekend schrijven op de hoogte.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DITEK B.V. de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.

Artikel 8. Garantie

8.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
8.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze door DITEK B.V. gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van DITEK B.V. en dient bij de leverancier te worden ingeleverd. De maximale garantie loopt gelijk met de door de producent verleende garantie.
8.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
8.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DITEK B.V. enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de materialen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 U dient alle industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DITEK B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 DITEK B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enig (ongeschreven) industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Bestellingen / communicatie per mail

10.2 Voor misverstanden, vertragingen of onvolledige bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DITEK B.V., dan wel tussen DITEK B.V. en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DITEK B.V. is DITEK B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DITEK B.V.. info@ditek.be

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met DITEK B.V. voldoet, alsmede in geval van faillissement of collectieve schuldenregeling van de wederpartij of vereffening van diens bedrijf, is de DITEK B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door DITEK B.V. van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van DITEK B.V. komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 12 worden genoemd, is de DITEK B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan DITEK B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DITEK B.V., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van DITEK B.V., een algemeen gebrek aan voor het totstandkoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de DITEK B.V. afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
12.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. DITEK B.V. is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DITEK B.V. en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen DITEK B.V. en de wederpartij die behoren tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE en worden bij uitsluiting aldaar beslecht tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien u aan DITEK B.V. schriftelijke opgave doet van een adres, is DITEK B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te zenden, tenzij u aan DITEK B.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
14.2 DITEK B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) beroep te doen op derden
Optimized by Optimole